PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  LUBSKU

68-300  LUBSKO     ul. Bohaterów 2  

tel. 68 3721530       e-mail:  lubsko@pbw.zgora.pl

 

 

 

CZAS  WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006–2013

 Wybór i opracowanie Ewa Caputa 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. CZAS  wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. – Warszawa : „Difin”, 2011. – 254, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Engram). – Bibliogr. przy rozdz.
  ISBN  978–83–7641–476–8

 2. CZAS  wolny i zainteresowania studentów w fotografii / red. nauk. Eunika Baron–Polańczyk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. – 226 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. przy tekstach. – Streszcz. ang. przy tekstach.
  ISBN  978–83–7842–046–0

 3. DWORAKOWSKA,  Barbara
  Jak wykorzystać czas? / Barbara Dworakowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Scenariusze Godzin Wychowawczych). – Bibliogr. s. [48].
  ISBN 978–83–02–10299–8

 4. MACKIEWICZ,  Agnieszka J.
  Oswoić emeryturę : jak budować życie po pracy / Agnieszka J. Mackiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2009. – 141 s. : il. ; 22 cm.
  ISBN  978–83–7641–052–4

 5. MŁODZIEŻ  w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Ewa Narkiewicz–Niedbalec, Maria Zielińska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 311 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. – Bibliogr. przy pracach.
  ISBN  978–83–7780–191–8

 6. ORŁOWSKA,  Małgorzata
  Przymus bezczynności : studium pedagogiczno–społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 341, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 314–327. – Indeksy.
  ISBN  978–83–01–15320–5

 7. TRUSZKOWSKA–WOJTKOWIAK,  Maria
  Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska–Wojtkowiak. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – 292 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 273–288. – Indeks.
  ISBN  978–83–7744–023–0

Artykuły, rozprawy z wydawnictw zbiorowych

 1. CZEREPANIAK–WALCZAK,  Maria
  Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / Maria Czerepaniak–Walczak // W : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. Tom 2 / Ewa Marynowicz–Hetka. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007. – S. 219–236.
  ISBN  978–83–01–14847–8 (t. 2)

 2. CZEREPANIAK–WALCZAK,  Maria
  Wychowanie do czasu wolnego : poszukiwanie miejsca dla „Homo ludens” w świecie "Homo faber" // W : Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak–Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. – S. 303–324.
  ISBN  978–83–7489–093–9

 3. HANYGA–JANCZAK,  Patrycja
  Kultura czasu wolnego / Patrycja Hanyga–Janczak // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, A–Ż / pod red. Ewy Różyckiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” : Teresa i Józef Śniecińscy, 2010. – S. 272–278.
  ISBN  978–83–62015–18–4

 4. NOWICKA,  Agnieszka
  Preferowane formy wykorzystania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu / Agnieszka Nowicka, Kamila Błażewicz // W : Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 253–273.
  ISBN  83–7308–646–3   ISBN  978–83–7308–646–3

Artykuły z czasopism

 1. AMIELAŃCZYK,  Joanna
  Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61–63

 2. ATAMAŃCZUK,  Kazimiera
  Działalność Klubu "Wolna Strefa" w Podłęży / Kazimiera Atamańczuk // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2013, nr 6, s. 45–47

 3. BOBROWSKI,  Krzysztof
  Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267–287

 4. CHOMICZ,  Roman
  Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s. 4–8

 5. CHOMICZ,  Roman
  Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 21–25

 6. CHOMICZ,  Roman
  Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6/7, s. 39–41

 7. CHORAB,  Monika
  Dziecko w galerii handlowej : (problem dla ochrony – wyzwanie dla pedagoga) / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 4–5

 8. CHRZAN,  Dorota
  Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota Chrzan // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 22–24

 9. CZAJKA,  Kamila
  Model rodziny a aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich z Głuchołaz / Kamila Czajka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 1, s. 17–21

 10. DROST,  Małgorzata
  Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5–9

 11. FAMUŁA–JURCZAK,  Anita
  Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów – raport z badań / Anita Famuła–Jurczak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, s. 19–24

 12. FIDELUS,  Anna
  Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48–51

 13. GĄSIOR,  Iwona
  Zajęcia popołudniowe / Iwona Gąsior, Edyta Korbasińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 53–55

 14. GÓRNIEWICZ,  Józef
  Zjawisko infokomputeryzacji a zainteresowania młodzieży gimnazjalnej. Krótkie studium empiryczne / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 23–26

 15. GROENWALD,  Maria
  Przerwa międzylekcyjna – czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 17–22

 16. GRYSKO,  Iwona
  O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo–Wycho-wawcze. – 2009, nr 6, s. 50–56

 17. GUTOWSKA,  Beata
  Wolny czas w rodzinie / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 51–54

 18. IZDEBSKA,  Jadwiga
  Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych – wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 27–34

 19. JABŁOŃSKA,  Jolanta
  Na słonecznej plaży / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 38–39

 20. JUREWICZ,  Monika
  Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44–48

 21. KACZOR,  Agnieszka
  Czas wolny w świetlicy szkolnej / Agnieszka Kaczor // Życie Szkoły. – 2012, nr 8, s. 10–11

 22. KALICIŃSKA,  Agnieszka
  Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2007, nr 1/2, s. 40–41

 23. KARKOSZKA,  Gabriela
  Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym – kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Gabriela Karkoszka, Violetta Kozik, Danuta Palica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 30–33

 24. KORSKA,  Anna
  Zajęcia pozalekcyjne – sport, turystyka, rekreacja / Anna Korska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 11, s. 25–28

 25. KOSIBA,  Grażyna
  Rekreacja rodzinna – przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej / Grażyna Kosiba, Marzena Kukla // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 7, s. 4–8

 26. KOSSOWSKI,  Paweł
  Przemiany w dziedzinie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 3–10

 27. KOŚCIAŃSKA, Adriana
  Szwedzka szkoła po lekcjach / Adriana Kościańska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 101–105

 28. KRAJEWSKA,  Beata
  Place zabaw / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 16–20

 29. KRÓL,  Katarzyna
  Zarządzanie własnym czasem – umiejętność potrzebna w sporcie i w życiu / Katarzyna Król, Anna Maszorek–Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 24–27

 30. MALINOWSKI,  Jan Adam
  Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7/8, s. 16–19

 31. MASZOREK–SZYMALA,  Anna
  Rola rekreacji ruchowej w rozwoju – dzieci w wieku 10–12 lat w małym mieście / Anna Maszorek–Szymala, Monika Sławek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 9, s. 25–30

 32. MASZOREK–SZYMALA,  Anna
  Rola rodziców w upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży / Anna Maszorek–Szymala, Marcin Prorok // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 32–36

 33. MASZOREK–SZYMALA,  Anna
  Wspinaczka ściankowa – jako propozycja zajęć pozalekcyjnych i aktywności rodzinnej / Anna Maszorek–Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 9, s. 21–24

 34. MUSIALSKA,  Kinga
  Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 1/2, s. 64–65

 35. NOWOSAD,  Inetta
  Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów : opinie i oczekiwania uczniów klas IV–VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 3–7

 36. RECHNIO,  Beata
  Czas wolny – radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 6–10

 37. ROCHOWICZ,  Feliks
  Czas wolny uczniów – w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, s. 16–20

 38. ROZYCKI,  Klaudia
  Środowiskowe świetlice "Oknem na świat" / Klaudia Rozycki // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 31–33

 39. RUT,  Paweł
  Aktywność rekreacyjna mieszkańców Podkarpacia / Paweł Rut // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6/7, s. 20–25

 40. RYGAS,  Andrzej
  Analiza realizacji wakacyjnych programów sportowo–rekreacyjnych na przykładzie miasta Kalisz : komunikat z badań / Andrzej Rygas, Jacek Szczotkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 9, s. 25–28

 41. SOWIŃSKA,  Anna
  Spotkanie na planszy z grami Egmontu / Anna Sowińska // Życie Szkoły. – 2011, nr 10, s. 10–[11]

 42. SZCZECHOWICZ–KASZA,  Izabela
  Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz–Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29–33

 43. SZOŁEK,  Selwana
  Podwórko musi być! / Selwana Szołek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 55–56

 44. SZYMAŃSKI,  Mirosław
  Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. – 2007, nr 5, s. 12–18

 45. TOCZEK–WERNER,  Sylwia
  Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek–Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, s. 6–12

 46. TROJAN,  Elżbieta
  Czas wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000–2011 / oprac. Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 61–64

 47. TROJAN,  Elżbieta
  Wychowanie do czasu wolnego (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 23–24

 48. WARCHOŁ,  Krzysztof
  Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych woj. podkarpackiego / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 5, s. 27–29

 49. ZALEWSKA,  Małgorzata
  Ocena stylu życia oraz sprawności psychofizycznej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Zalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8/9, dod. s. 7–16

 

Lubsko, dn. 27.03.2014 r.

 

 

 

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999–2005)

 

 1. ABLEWICZ, Paulina
  Czas wolny dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993–2004 / Paulina Ablewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 12, s. 24–25

 2. ALEJZIAK, Bożena
  Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie / Bożena Alejziak // Edukacja. – 2005, nr 4, s. 48–61

 3. BARCZAK, Wioletta
  Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202–206

 4. CHMIELEWSKA, Beata
  Czas wolny ucznia i jego wykorzystanie / Beata Chmielewska  // W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. – Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 2000. – S. 117–132

 5. CICZKOWSKI, Wiesław
  Czas wolny / Wiesław Ciczkowski // W: Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej / red nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – S. 42–43

 6. FIRLIT–FESNAK, Grażyna
  Problemy czasu wolnego i wypoczynku / Grażyna Firlit–Fesnak // W: Polityka społeczna : materiały do studiowania / pod red. Antoniego Rajkiewicza, Jolanty Supińskiej, Mirosława Księżopolskiego. –  Katowice : „Śląsk”, 1998. – S. 181–192

 7. GIELECIAK, Urszula
  Mój czas wolny : jaki wypoczynek jest wartościowy? : przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 19

 8. GŁOMSKI, Zbigniew
  Program profilaktyczno–wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 20–21

 9. JANAS, Marek
  Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21–22 

 10. JURCZAK, Adam
  Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25–30

 11. JURCZAK, Adam
  Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 20–27

 12. KARGUL, Józef
  O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 3–8

 13. KOZAK, Ewa
  Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 23–30

 14. KOZAK, Ewa
  Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 38–39

 15. KUCHARCZYK, Karol
  Survival na wczasach dzieci i młodzieży : nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek / Karol Kucharczyk, Rafał Szmytke // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 3/4, s. 24–25

 16. ŁOBOŻEWICZ, Tadeusz
  Wakacje dzieci i młodzieży : cele postulowane i rzeczywiste / Tadeusz Łobożewicz // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 3/4,  s. 24–25

 17. MARCHEWKA, Anna
  Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w  zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo / Anna Marchewka // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 1/2, s. 14–16

 18. MARCHEWKA, Anna
  Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie / Anna Marchewka // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 5/6, s. 30–32

 19. MARZEC, Helena
  Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 38–39

 20. MATYJAS, Bożena 
  Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.
  T. 1, A–F / red. Ewa Różycka [i. in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S.  559–564

 21. MUDRAK–NOWAK, Joanna
  Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak–Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52–55

 22. ORŁOWSKA, Małgorzata
  Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / Małgorzata Orłowska // W: Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. – 581–598

 23. PARCHOMIUK, Monika
  Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo / Monika Parchomiuk // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4/5, s. 13–16

 24. PLUTA, Izabela
  Przed nami wakacje nad morzem / Izabela Pluta, Barbara Rożek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 6/7, dod. s. 2–9

 25. „POZWÓL dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją” – projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Hanna Grabowska [i in.] // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, dod. S. III–V

 26. RACZKOWSKA, Jadwiga
  Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 13–18

 27. RADZISZEWSKA, Hanna
  Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego/ Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 38–79

 28. RECHNIO, Beata
  Czas wolny – radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 9–13

 29. RÓŻAŃSKI, Paweł
  Survivalowy Tor Sprawności – atrakcyjna propozycja wakacyjna / Paweł Różański, Michał Otłuszczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8/9, dod. s. 2–4

 30. RÓŻAŃSKI, Paweł
  Wybrane zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci na kąpielisku nadmorskim / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6/7,  dod. s. 2–4

 31. SADOWSKA, Agnieszka
  Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 53–54

 32. SĘPOWICZ–BUCZKO, Katarzyna
  Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz–Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. 32–54

 33. SIEROSŁAWSKI, Janusz
  Ciemna strona wakacji / Janusz Sierosławski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 79–82

 34. TABOŁ, Sebastian
  Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 150–152

 35. WIKIERA, Barbara
  Uczestnictwo w kulturze fizycznej na obozach letnich / Barbara Wikiera // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 38–39

 36. ZAWALSKA, Aldona
  Aktywny wypoczynek nad wodą / Aldona Zawalska, Krzysztof Zawalski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 8/9, dod. s. 2–5

 37. ŻUKOWSKA, Zofia
  Aleksander Kamiński kreatorem samorealizowania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku / Żukowska Zofia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s. 4–7

   


 

 

 

POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE